دل اگه دل باشه دنبالش نمیره

حتی اگه از غم تنهایی بمیره

+ تاريخ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت نويسنده ... |
دلم  برات تنگ شده
+ تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1392ساعت نويسنده ... |
نخواه !

چیکار کنم

+ تاريخ یکشنبه پانزدهم دی 1392ساعت نويسنده ... |
 گاهی وقتها زندگی تمام حواسشو جمع می کنه تا ببینه تو چی رو دوست داری

تا درست همون رو ازت بگیره!!!!

+ تاريخ جمعه یکم شهریور 1392ساعت نويسنده ... |
نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد

نمی دانم نداشتنت سخت تر است

یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد!!  

+ تاريخ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت نويسنده ... |